SFC

Systemy IT

SMART FINANCIAL CONSOLIDATION - rzetelna i wiarygodna informacja finansowa

Aplikacja SMART FINANCIAL CONSOLIDATION dostarcza firmom jedno z najbardziej zaawansowanych na rynku narzędzi służących do konsolidacji finansowej oraz wsparcia procesów raportowania i budżetowania grup kapitałowych.

Innowacyjny produkt
Aplikacja SMART FINANCIAL CONSOLIDATION oferuje zdalny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo danych. Pozwala to wszystkim uprawnionym użytkownikom na dostęp do tych samych danych o każdej porze i z dowolnego komputera.

Wielojęzyczność
System umożliwia stosowanie wielu języków zarówno w interfejsie użytkownika jak i na poziomie danych (tytuły, nagłówki, kolumny raportów, nazwy pozycji).

Możliwość konsolidacji wg różnych standardów sprawozdawczych
Aplikacja umożliwia konsolidację sprawozdań dla poszczególnych spółek według metody pełnej, metody proporcjonalnej oraz praw własności.
Wysoka i w pełni spełniająca wymogi statutowe zawartość merytoryczna aplikacji, w tym pełna zgodność z Ustawą o rachunkowości oraz wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przekłada się na wzrost technicznej wiedzy finansowej użytkowników aplikacji.

Wprowadzanie danych przez MS Excel lub formatki www
Dane z pojedynczych sprawozdań finansowych wprowadzane są bezpośrednio przez spółki poprzez centralnie zarządzane i konfigurowane formularze, co zapewnia standaryzację raportowanych danych.
Dodatkowo system dostarcza intuicyjne narzędzie pozwalające na swobodny dostęp, modyfikację oraz analizę danych bezpośrednio w Microsoft Excel.

Pełna kontrola procesu konsolidacji
Aplikacja posiada moduł zarządzania procesem, który umożliwia przedsiębiorstwu pełną kontrolę statusu procesu raportowania oraz planowania i budżetowania w celu terminowego i bezbłędnego dostarczenia danych finansowych.

Automatyczne i natychmiastowe weryfikowanie wprowadzonych danych źródłowych przez jednostki raportujące
Aplikacja posiada wbudowany system kontrolek walidacyjnych, które sprawdzają, czy wprowadzone i następnie przetwarzane dane są prawidłowe – w przypadku braku zgodności z określonymi parametrami system wymusza na użytkownikach odpowiedzialnych za dane lub procesy finansowe korektę tychże danych, przez co bardzo istotnie redukuje ilość pracy dla centralnych działów finansowych.

Audyt danych
Aplikacja pozwala wyliczać automatycznie wszystkie wymagane korekty konsolidacyjne oraz umożliwia raportowanie dowolnie wybranych wyników kalkulacji dla biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe tworzone za pomocą aplikacji, co zdecydowanie poprawia jakość audytów finansowych, jak i transparentność procesów finansowych firmy.

Zaawansowana translacja walutowa
Dane spółek jednostkowych wprowadzane są bezpośrednio w jednostkach waluty lokalnej. System umożliwia przeliczenie danych z waluty domyślnej spółki na walutę prezentacji grupy kapitałowej na podstawie kursów wprowadzonych do aplikacji.

Blokowanie danych historycznych
Po zamknięciu i zaraportowaniu wyników system blokuje możliwość nieautoryzowanych zmian do opublikowanych danych. Ponowna edycja danych wymaga każdorazowej zgody administratora systemu.

Centralne zarządzanie słownikami (wymiary, hierarchie, formuły biznesowe)
System jest w pełni konfigurowalny i utrzymywany przez administratorów merytorycznych, dzięki czemu w pełni realizuje wszystkie potrzeby raportowe użytkowników biznesowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Do naszych wiodących usług można zaliczyć:

  • Wdrożenia systemów raportowania statutowego
  • Wdrożenia systemów planowania i budżetowania
  • Wdrożenia systemów raportowania zarządczego
  • Usługi doradcze i audyty
  • Integrację danych

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach i usługach - zapraszamy do kontaktu.